Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, με διακριτικό τίτλο CANYONING CRETE OUTDOOR CENTER, εφεξής  «Canyoning Crete» , με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2813016105 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνο επεξεργασίας, μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται, σεβόμενη και πλήρως συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός») και τον εθνικό νόμο 4624/2019.

 

Συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε με την παραπάνω δήλωση αποκλειστικά και μόνο για την συμμετοχή σας στα προσφερόμενα προγράμματα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή των εν λόγω προγραμμάτων, εκτός κι αν ειδικές διατάξεις απαιτούν την περαιτέρω τήρησή τους. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα χρησιμοποιείται για την αποστολή ενημερωτικού υλικού εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεσή σας και μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται και το υλικό αυτό ενδέχεται να διαβιβαστεί στους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα καθώς και να χρησιμοποιηθεί από την Canyoning Crete για προωθητικούς σκοπούς σε όλα τα μέσα της, όπως έντυπα, ιστοσελίδα, κ.ο.κ. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως η προώθηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της στο ευρύ κοινό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διατηρούνται μέχρι να εναντιωθείτε στην χρήση τους. Ενδέχεται να διαβιβάσει   τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε με την παρούσα δήλωση στους συνεργάτες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος/ταξιδιού για το οποίο έχετε δηλώσει συμμετοχή. Ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο, εφόσον χρησιμοποιηθούν, καθίστανται προσβάσιμα σε απροσδιόριστο αριθμό αποδεκτών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Κανονισμού έχετε τα εξής δικαιώματα: α) ενημέρωσης και πρόσβασης, β) διόρθωσης, γ) εναντίωσης, δ) ανάκλησης της συγκατάθεσης, και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, ε) διαγραφής, στ) περιορισμού της επεξεργασίας και ζ) φορητότητας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση [email protected]. Τέλος, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ/ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα/δράση, ενδέχεται να ληφθούν φωτογραφίες ή/και βίντεο που σας απεικονίζουν ή να ηχογραφηθείτε από την Canyoning Crete. Το υλικό που συγκεντρώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή για την προώθηση των προγραμμάτων και των σκοπών της Canyoning Crete στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ενημερωτικά δελτία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της (email: [email protected]) εάν:

(α) Επιθυμείτε να σταματήσει η Canyoning Crete να χρησιμοποιεί το ως άνω υλικό κατά το μέτρο που σας αφορά.

(β) Επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η Canyoning Crete επεξεργάζεται το ως άνω υλικό (γ) Θεωρείτε ότι η Canyoning Crete έχει χρησιμοποιήσει το ως άνω υλικό με τρόπο ακατάλληλο ή με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία, ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι φωτογραφίες/βίντεο/ φωνητικές εγγραφές, σας ζητούμε να υπογράψετε την ακόλουθη φόρμα συγκατάθεσης:

Ρητά συναινώ και δίνω τη συγκατάθεσή μου στο Canyoning Crete να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται φωτογραφίες/βίντεο/ηχογραφήσεις που με αφορούν και έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα/δράση και να δημοσιεύει αυτές τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, με σκοπό την προώθηση των δράσεών της. Το ως άνω υλικό προορίζεται για δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης καθώς και σε ενημερωτικό υλικό.

Έχω το δικαίωμα να ενημερώνομαι σχετικά με το εάν η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων επηρεάζεται κατά τρόπο που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για μένα, καθώς και να ζητήσω οποτεδήποτε τη διαγραφή των δεδομένων που με αφορούν.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Σε τραπεζικό λογαριασμό:

BANK NAME: PANCRETABANK

ACCOUNT NUMBER: 300003331486

IBAN: GR5508700710000300003331486

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Address

184 Mayfield St. Hopewell
Junction, NY 12533

Phone

Email